Handelsbetingelser

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for SAFE-VENT    

1. Gyldighed  Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.  

2. Tilbud Afgiver SAFE-VENT tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er afgivet af køber senest 4 uger fra tilbuddets dato.  

3. Pris  Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.  

4. Betaling Betalingsbetingelserne er 8 dage netto regnet fra fakturadato, ex. moms, hvis ingen anden aftale foreligger. Sker betalingen efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke SAFE-VENT, er SAFE-VENT berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 2 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på SAFE-VENT, som ikke er skriftligt anerkendt af SAFE-VENT, og har ikke ret til at tilbage holde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.  

5. Ejendomsforbehold SAFE-VENT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til SAFE-VENT.  

6. Levering Medmindre andet er skriftligt aftalt, er de opgivne leveringstider ab fabrik, med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser. Ordren betragtes som effektueret fra det øjeblik varerne er udleveret. Afsendelsen sker på modtagerens regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler køber. Leveringstiden er fastsat af SAFE-VENT efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering da kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke køber ret til at ophæve købet.  

7. Emballage  Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen  Emballagen tages ikke retur.  

8. Produktinformation Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af SAFE-VENT før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver SAFEVENT´s ejendom og skal retuneres til SAFE-VENT, såfremt dette ønskes. Omtalte materiale må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.  

9. Mangler og reklamation Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte i.h.t. den danske købelov. SAFE-VENT påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter leveringen har fundet sted at foretage omlevering, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.  Efter SAFE-VENT´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.  Forandring af eller indgreb i det solgte uden SAFE-VENT´s skriftlige samtykke fritager SAFE-VENT for enhver forpligtelse. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, inden 14 dage efter levering har fundet sted. Efter at SAFE-VENT har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil SAFE-VENT uden forsinkelse afhjælpe manglen. SAFE-VENT yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance. SAFE-VENT´s afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 1 1/2 år fra levering til køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til køberen, har SAFE-VENT intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. SAFE-VENT fraskriver sig således udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, e. lign., som manglen måtte have påført køber.  

10. Produktansvar  SAFE-VENT er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af SAFE-VENT.  SAFE-VENT er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog ikke for mere end maks. 10.000.000 kr..  I den udstrækning SAFE-VENT måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde SAFE-VENT skadesløs i samme omfang som SAFE-VENT´s ansvar er begrænset til efter punkt 10.  SAFE-VENT er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. 

safevent_salgs_og_leveringsbetingelser_dk-.pdf Dansk

Terms and conditions of sale, delivery and payment for SAFE-VENT

NLM 94 - ALMINDELIGE BETINGELSER

For levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Udgivet i 1994 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto-Metalindustriens Centralforbund r.y. Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

Anvendelse

1. Nedenstående almindelige betingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder betingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Definitioner

2. I disse almindelige betingelser defineres følgende udtryk således:

Aftalen:

Parternes skriftlige kontrakt vedrørende Leverancen samt alle kontraktbilag, herunder aftalte Ændringer og tillæg til de nævnte dokumenter.

Materiellet:

Alt maskineri, apparatur, materialer og genstande, som skal leveres af leverandøren i henhold til Aftalen.

Leverancen:

Materiellet samt resultatet af det arbejde, som skal udføres af leverandøren i henhold til Aftalen. Såfremt Leverancen i henhold til Aftalen skal overtages i selvstændige dele, som forudsættes

anvendt uafhængigt af hinanden, skal reglerne i disse betingelser anvendes på hver enkelt del for sig. Med Leverancen menes derfor i sådanne tilfælde den enkelte del.

Monteringsstedet:

Det sted, hvor Leverancen skal monteres og umiddelbart tilgrænsende områder, som hører nødvendigt sammen hermed med henblik på transport, losning og oplagring af Materiellet og 

eventuel udrustning

Kontraktsummen:

Den betaling der, eksklusiv merværdiafgift, skal erlægges for Leverancen. Dersom betaling for montering skal ske efter regning, og monteringsarbejdet ikke er fuldført, fastlægges Kontraktsummen i punkterne 20,24,47 og 48 som prisen for Materiellet med tillæg af 10 % eller den procentsats, parterne har aftalt. 

Skriftlig Meddelelse:

Ethvert dokument, som er underskrevet af en af parterne, og som er kommet frem til den anden part. Som Skriftlig Meddelelse anses endvidere et budskab, som er kommet frem til den anden

part ved hjælp af telegraf, telefax eller telex med angivelse af afsender, men ikke andre elektronisk overførte budskaber. 

f/NLM_94_dansk.pdf

terms_and_conditions_of_sale_safevent_.pdf

FORSIKRINGSCERTIFIKAT

Codan Forsikring A/S bekræfter hermed, at følgende erhvervs- og produktansvarspolice, som en bestanddel af en Kombi Erhvervsforsikring, er blevet udstedt til:

Forsikringstager: Safe-Vent Adresse: Åstrupvej 10, 9800 Hjørring

Codan_certifikat_dansk_2012.pdf

Codan_certifikat_engelsk_2012.pdf